Thông báo quyết định thành lập 3 Team Phát triển Công Ty ĐỒ CHƠI KINH BẮC. 10.08.2023

 

Công ty Đồ Chơi Kinh Bắc

        Số.10.08.2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                    

 

Đồ chơi kinh bắc : Ngày 10 tháng 08 Năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành Lập 3 Team phát triển CÔNG TY ĐỒ CHƠI KINH BẮC

– Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;

– Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Đồ chơi kinh bắc;

– Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty Đồ chơi Kinh Bắc

Điều 1: Thành lập 3 Team trực thuộc Công ty Đồ Chơi Kinh Bắc

                               Kể từ ngày 10 tháng 08 năm 2023.

Bao gồm 3 Team :Team Phượng Hoàng – Team Kỳ Lân – Team Rồng Thiêng

Trong mỗi team đã có tên gọi - Đã tự mình viết ra Triết lý sống và kinh doanh - Tầm nhìn và Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi và Bản sắc văn hóa của mỗi team.

Đã hoàn thiện Nội quy và các quy định,điều lệ và các nguyên tắc hoạt động cùng Mô hình Tổ chức kinh doanh của mỗi team.

Điều 2: Sơ đồ Tổ chức, quyền hạn , nghĩa vụ và trách nhiệm trong việt phát triển điều hành mọii hoạt động của các team

P 1 - Đứng đầu là Hội đồng quản trị Team :

   Đứng đầu là PGĐ Thường Trực.

Là những người có nắm giữ tối thiểu 5 % cổ phần chiến lược của công ty.

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc,ban giám đốc,Hội đồng Quản trị của công ty,trước các quy định chung công ty và các quy định của pháp luật về toàn bộ kết quả công việc và quyền hạn,nhiệm vụ được giao.

Quyền hạn hội đồng quản trị Team :

  1. Quyền quyết định chiến lược team : Hội đồng quản trị có quyền quyết định chiến lược toàn diện cho team, giúp xác định hướng phát triển và đạt được mục tiêu kinh doanh được giao phù hợp với chiến lược tổng thể của công ty.
  2. Quyền giám sát: Hội đồng quản trị team có nhiệm vụ giám sát hoạt động của lãnh đạo team , thành viên team và các bộ phận khác trong công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách công ty.
  3. Quyền tuyển chọn và kiểm soát lãnh đạo: Hội đồng quản trị có quyền tuyển chọn và kiểm soát lãnh đạo team, đảm bảo sự năng lực và tính trung thực của các thành viên ban điều hành team.
  4. Quyền đánh giá và xem xét hoạt động: Hội đồng quản trị có quyền đánh giá và xem xét hoạt động của công ty, từ đó đưa ra các biện pháp cải tiến và tăng cường hiệu quả hoạt động
  5. Quyền tăng cường giá trị cổ đông cổ phần team: Hội đồng quản trị có trách nhiệm tăng cường giá trị cổ đông sở hữu, đảm bảo sự công bằng và bảo vệ lợi ích của các cổ đông trong quyết định và hoạt động của công ty.
  6. Quyền bãi nhiệm bổ nhiệm và xa thải,tuyển dụng toàn bộ nhân sự dưới quyền quản lý của team .
  7. Quyền đại diện cho doanh nghiệp điều hành đại diện cho doanh nghiệp trong các giao dịch và quan hệ với đối tác và cơ quan chính quyền,khách hàng liên quan.

P 2 - Là Ban lãnh đạo Team.

   Đứng đầu là Trưởng ban phát triển team.

Do hội đồng quản trị team đề cử và thông qua biểu quyết các thành viên của Team  tối thiểu > 50 %. Các chức danh trong ban lãnh đạo team do hội đồng quản trị team quy định,

Bắt đầu từ nhiệm kỳ thứ 2 thì cá nhân đó phải là thành viên của Team và làm việc trong team ít nhất 1 năm và Đang Sở hữu Cổ Phần Danh dự công ty.

Nhiệm kỳ ban lãnh đạo team kéo dài 3 năm kề từ ngày thành lập.

Hàng năm sẽ lấy phiếu tín nhiệm ban lãnh đạo team từ các thành viên trong team.

                Chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị của team, các quy định chung của công ty và trước các quy định pháp luật về toàn bộ kết quả công việc và quyền hạn,nhiệm vụ được giao.

Quyền hạn ban lãnh đạo Team :

1. Quyền ra quyết định: Ban lãnh đạo điều hành team có quyền ra các quyết định chiến lược và quản lý công việc trong team.

2. Quyền lãnh đạo: Ban lãnh đạo điều hành team phải có khả năng lãnh đạo và hướng dẫn nhân viên để đạt được mục tiêu của team đúng theo định hướng chiến lược của công ty.

3. Quyền tuyển dụng và quản lý nhân sự: Ban lãnh đạo điều hành team có trách nhiệm tuyển dụng và quản lý nhân sự team, đảm bảo sự hài lòng và hiệu quả của toàn bộ đội ngũ nhân viên.

4. Quyền lập kế hoạch và kiểm soát: Ban lãnh đạo điều hành team phải có khả năng lập kế hoạch chiến lược cho team và kiểm soát thực hiện kế hoạch để đạt được mục tiêu.

5. Quyền đại diện cho Team: Đại diện cho team trong các giao dịch và quan hệ với đối tác và cơ quan chính quyền,khách hàng liên quan.

6. Quyền đề cử,bãi nhiễm,bổ nhiệm và xa thải,tuyển dụng,đào tạo toàn bộ nhân sự dưới quyền quản lý của ban lãnh đạo team.

7. Quyền được mua và nhận cho tặng sở hữu cổ phần ưu đãi chiến lược của công ty.

P 3 –  Phòng trực thuộc Team.

Đứng đầu là Trưởng phòng và là thành viên của team.

Nhiệm kỳ lần thứ nhất Do hội đồng quản trị team quyết định thành lập Trưởng phòng - Các chức danh vị trí trong phòng do hội đồng quản trị team quy định,

Từ nhiệm kỳ thứ 2 trở đi đối với cấp Trưởng phòng phải là thành viên của ban lãnh đạo team và được các thành viên của team tín nhiệm > 50 % phiếu tín nhiệm.

Hàng năm sẽ lấy phiếu tín nhiệm trưởng phòng vào đúng ngày thành lập team.

Trưởng phòng là người đứng đầu chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo team,hội đồng quản trị của team, các quy định chung của công ty và trước các quy định pháp luật về toàn bộ kết quả công việc và quyền hạn,nhiệm vụ được giao.

Các cán bộ nhân viên trong Phòng thực hiện công việc và báo cáo theo kế hoạch và chỉ đạo của Trưởng Phòng.

Quyền hạn của Trưởng phòng.

1. Quyền lãnh đạo: Trưởng phòng có quyền lãnh đạo và điều hành các hoạt động của phòng ban dưới sự hướng dẫn từ ban lãnh đạo team. Trưởng phòng phải đặt ra mục tiêu, phân công nhiệm vụ và định hình chiến lược để đảm bảo sự phát triển và thành công của phòng ban.

2. Quyền quản lý nhân sự: Trưởng phòng có quyền quản lý nhân sự trong phòng ban của mình. Quyền tuyển dụng, đào tạo, điều động,cấp phó và toàn bộ nhân sự trực thuộc phòng. Trưởng phòng phân chia công việc cho nhân viên trong phòng và trong xưởng trực thuộc quản lý.

3. Quyền quản lý tài nguyên: Trưởng phòng có quyền quản lý các nguồn lực như ngân sách, thiết bị và các công cụ cần thiết để đảm bảo hoạt động suôn sẻ của phòng ban. Quyết định hợp lý về việc sử dụng các tài nguyên này để tối ưu hóa hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

4. Quyền lập kế hoạch: Trưởng phòng có quyền lập kế hoạch và thiết lập chiến lược cho phòng ban của mình. Đề ra các mục tiêu, kế hoạch và hành động để đạt được những kết quả mong muốn.

5. Quyền giao tiếp: Trưởng phòng có quyền giao tiếp và truyền đạt thông tin trong phòng ban và giữa phòng ban với các bộ phận khác trong tổ chức.

6. Quyền ra quyết định xa thải toàn bộ nhân viên trong phòng ban trực thuộc quản lý của phòng.

7. Quyền đề cử, bổ nhiệm cấp phó và các cấp bậc của nhân sự trong phòng theo quy định chính sách của team  và quy định của công ty.

 Quyền được mua và nhận cho tặng sở hữu cổ phần ưu đãi chiến lược của công ty.

P 4 -Xưởng trực thuộc Team.

Đứng đầu là Tổ trưởng và là thành viên của team.

Nhiệm kỳ lần thứ nhất Do hội đồng quản trị team quyết định thành lập xưởng và tổ trưởng. Các chức danh vị trí trong xưởng do hội đồng quản trị team quy định.

Do cấp Trưởng phòng bổ nhiệm và được các thành viên của Team tín nhiệm > 50 % phiếu tín nhiệm.

Từ nhiệm kỳ thứ 2 trở đi đối với cấp Tổ trưởng phải là thành viên của ban lãnh đạo team và được các thành viên của Team tín nhiệm > 50 % phiếu tín nhiệm.

Hàng năm sẽ lấy phiếu tín nhiệm Tổ trưởng vào đúng ngày thành lập team.

Tổ trưởng là người đứng đầu chịu toàn bộ trách nhiệm trước phòng quản lý, ban lãnh đạo team,hội đồng quản trị của team, các quy định chung của công ty và trước các quy định pháp luật về toàn bộ kết quả công việc và quyền hạn,nhiệm vụ được giao.

Các cán bộ nhân viên trong xưởng thực hiện công việc ,báo cáo theo kế hoạch và chỉ đạo của Tổ trưởng.

Quyền hạn của Tổ trưởng .

1. Quyền chỉ đạo: Tổ trưởng có quyền chỉ đạo và điều hành các hoạt động của xưởng dưới sự hướng dẫn từ nhân sự cấp phòng được giao nhiệm vụ hướng dẫn quản lý và ban lãnh đạo team. Tổ trưởng đặt ra mục tiêu, phân công nhiệm vụ và định hình cách hoàn thành kế hoạch công việc để đảm bảo sự phát triển và thành công của xưởng.

2. Quyền quản lý nhân sự: Tổ trưởng có quyền quản lý nhân sự trong xưởng của mình. Quyền tuyển dụng, đào tạo, điều động cấp phó và toàn bộ nhân sự trực thuộc xưởng. Tổ trưởng phân chia công việc cho nhân viên trong xưởng trực thuộc quản lý.

3. Quyền quản lý tài nguyên: Tổ trưởng có quyền quản lý các nguồn lực như ngân sách, thiết bị và các công cụ cần thiết để đảm bảo hoạt động suôn sẻ của xưởng. Quyết định hợp lý về việc sử dụng các tài nguyên này để tối ưu hóa hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

4. Quyền trao đổi kế hoạch: Tổ chưởng có quyền trao đổi điều chỉnh kế hoạch và thiết lập cách làm để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Đề ra các mục tiêu, kế hoạch và hành động cho mỗi thành viên trong xưởng để đạt được những kết quả mục tiêu.

5. Quyền giao tiếp: Tổ trưởng có quyền giao tiếp và truyền đạt thông tin trong xưởng và giữa xưởng,phòng ban với các bộ phận khác trong tổ chức.

6. Quyền ra quyết định xa thải toàn bộ nhân viên trong xưởng trực thuộc quản lý của xưởng.

7. Quyền đề cử, bổ nhiệm cấp phó và các cấp bậc của nhân sự xưởng theo quy định chính sách phòng,của team của và quy định của công ty.

 Quyền được mua và nhận cho tặng sở hữu cổ phần ưu đãi chiến lược của công ty.

P 5 -  Cấp Nhóm -  trực thuộc phòng và xưởng .

Đứng đầu là nhóm trưởng

Do cấp phó phòng hoặc tổ phó bổ nhiệm và được các thành viên của Team tín nhiệm > 50 % phiếu tín nhiệm.

Là người đứng đầu nhóm chịu trách nhiệm trước phó phòng,tổ phó quản lý, ban lãnh đạo team,hội đồng quản trị của team, các quy định chung của công ty và trước các quy định pháp luật về toàn bộ kết quả công việc và quyền hạn,nhiệm vụ được giao.

Các cán bộ nhân viên trong nhóm thực hiện công việc báo cáo theo kế hoạch và chỉ đạo của nhóm trưởng.

Quyền hạn của Nhóm Trưởng .

1. Quyền chỉ đạo : Nhóm trưởng có quyền lãnh đạo và điều hành các hoạt động của nhóm dưới sự hướng dẫn từ phó phòng,tổ phó quản lý và ban lãnh đạo team.

2. Quyền quản lý nhân sự: Nhóm trưởng có quyền quản lý nhân sự trong nhóm của mình. Quyền đào tạo, điều động toàn bộ nhân sự trực thuộc nhóm. Nhóm trưởng phân chia công việc cho nhân viên trong nhóm trực thuộc quản lý.

3. Quyền quản lý tài nguyên: Nhóm trưởng có quyền quản lý các nguồn lực như ngân sách, thiết bị và các công cụ cần thiết để đảm bảo hoạt động suôn sẻ của nhóm. Quyết định hợp lý về việc sử dụng các tài nguyên này để tối ưu hóa hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

4. Quyền trao đổi kế hoạch: Nhóm trưởng có quyền trao đổi quyết định tổ chức hành động theo kế hoạch hoàn thành công việc để đạt được mục tiêu cấp trên giao phó.

5. Quyền giao tiếp: Nhóm trưởng có quyền giao tiếp và truyền đạt thông tin trong nhóm và giữa các xưởng,phòng ban với các bộ phận khác trong tổ chức.

6. Quyền ra quyết định xa thải toàn bộ nhân viên trong nhóm thuộc quyền quản lý.

P 6-  Thành viên đã ra nhập team.

Là nhân viên chính thức của công ty và đủ điều kiện theo quy định của hội đồng quản trị 3 team đã thống nhất.

Các cán bộ nhân viên trong nhóm thực hiện công việc báo cáo theo kế hoạch và chỉ đạo của nhóm trưởng.

Quyền hạn của các thành viên team:

          Quyền giám sát mọi hoạt động các cá nhân,nhóm,xưởng,phòng ban

Quyền báo cáo  khi phát hiện mọi hành vi gian rối trái đạo đức ,hành động không đúng quy định,nội quy,các điều lệ team đã quy định trong công ty.

Quyền biểu quyết lấy phiếu tín nhiệm đối với tất cả các cấp – Từ Hội đồng quản trị team,Ban lãnh đạo team,trưởng phòng,tổ trưởng.

Cá nhân tham ra team đang làm việc trong công ty chịu toàn bộ trách nhiệm trước , nhóm,xưởng,phòng quản lý, ban lãnh đạo team,hội đồng quản trị của team, các quy định chung của công ty và trước các quy định pháp luật về toàn bộ kết quả công việc và quyền hạn,nhiệm vụ được giao.

P 7-  Nhân sự đang làm việc trong công ty.

 1. Là nhân viên chính thức của công ty đang làm việc tại công ty lâu năm,có trình độ chuyên muôn kỹ năng nghề và nhiều kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất thi công thực hiện các dự án.
 2. Quyền hướng dẫn,giám sát và thực hiện làm “Gương “cho thế hệ trẻ được học tập chau rồi thêm kinh nghiệm kiến thức để phát huy sức trẻ và tính sáng tạo đổi mới.
 3. Được hưởng mọi lợi ích theo quy định chính sách của công ty đang có và quy định liên quan tới người có công.
 4. Quyền biểu quyết lấy phiếu tín nhiệm đối với tất cả cá thành viên tham ra vào team
 5. Quyền được mua và nhận cho tặng sở hữu cổ phần ưu đãi chiến lược của công ty áp dụng đối với các cá nhân có thành tích tham ra vào hoạt động Support hỗ trợ khách hàng có thành tích xuất sắc.

Cá nhân đang làm việc trong công ty chịu toàn bộ trách nhiệm trước , nhóm,xưởng,phòng quản lý, ban lãnh đạo team,hội đồng quản trị của team, các quy định chung của công ty và trước các quy định pháp luật về toàn bộ kết quả công việc và quyền hạn,nhiệm vụ được giao.

P8- Các thành viên,nhân viên đang thử việc trong các team

Đối với mỗi nhân viên cán bộ khi vào công ty thử việc sẽ có 5 quyền sau.

1. Quyền được hưởng lợi ích theo quy định của pháp luật và chính sách công ty.

2. Quyền được công nhận và đánh giá công việc một cách công bằng và chính xác.

3. Quyền được bảo vệ và an toàn trong quá trình làm việc.

4. Quyền được đào tạo và phát triển năng lực để nâng cao kỹ năng làm việc.

5. Quyền được tham gia vào quyết định và các hoạt động của công ty theo phạm vi và quyền hạn của mình.

Mỗi Cá nhân tham ra thử việc trong công ty chịu toàn bộ trách nhiệm trước , nhóm,xưởng,phòng quản lý, ban lãnh đạo team,hội đồng quản trị của team, các quy định chung của công ty và trước các quy định pháp luật về toàn bộ kết quả công việc và quyền hạn,nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 08 năm 2023 cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành.

Các Văn phòng đại diện/phòng Ban/Công Xưởng,nhóm/ Tổ các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 3 (để thực hiện)

– Lưu HCNS                   

PGĐ TT KỲ LÂN

(Ký ghi rõ họ tên)

 

PGĐ TT RỒNG THIÊNG

(Ký ghi rõ họ tên)

 

PGĐ TT PHƯỢNG HOÀNG

(Ký ghi rõ họ tên)

 

 

GIÁM ĐỐC

(Ký ghi rõ họ tên)

 

                                             

Bài viết liên quan: