Thông báo điều chuyển nhân sự

Phòng hành chính nhân sự xin gửi thông báo về việc điều chuyển nhân sự sản xuất như sau:

Trân trọng !

Bài viết liên quan: