Hợp tác kinh doanh khu vui chơi giải trí trong nhà có những hình thức nào ? – Phần 2

Hợp tác kinh doanh khu vui chơi giải trí trong nhà có những hình thức nào ? – Phần 2
4. Các điều khoản cơ bản trong hợp đồng thỏa thuận hợp tác?
Để đảm bảo không xảy ra tình trạng tranh chấp, bất đồng trong quá trình hợp tác kinh doanh khu vui chơi  cà phê. Bạn cần đưa ra các điều khoản cơ bản cần có trong bản thỏa thuận hợp tác của mình. Cụ thể:
 • Liệt kê đầy đủ các bên góp vốn. Số vốn góp là bao nhiêu? Được quy đổi ra phần trăm góp vốn như thế nào?
 • Lợi nhuận thu được sẽ được chia cho từng cổ đông theo hình thức nào?
 • Lợi tức theo phần trăm góp vốn
 • Chia theo tỷ lệ phần trăm góp vốn và đầu công việc của mỗi người.
 • Bởi mỗi mô hình kinh doanh đều có những thành viên chịu trách nhiệm quản lý chính, dĩ nhiên người quản lý sẽ được nhận lương theo chức vụ và được chia lợi nhuận theo trách nhiệm công việc.
Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh khu vui chơi giải trí tổ hợp dịch vụ
Bên cạnh những điều trên thì bạn cũng cần nắm rõ một số thoả thuận như sau trong bản hợp đồng của mình, cụ thể:
 • Thỏa thuận chi phí phát sinh, khấu hao các bên phải chịu.
 • Quy trình trả lợi tức. (Theo tháng? Theo quý? Theo năm? Hay khi phát triển đến một mức được thống nhất sẽ bắt đầu họp bàn và chia phần trăm)
 • Quy định về việc rút vốn
 • Thời gian bao lâu mới được rút vốn?
 • Nếu một cổ đông muốn rút vốn trước thời hạn quy định sẽ phải chịu mất bao nhiêu phần trăm.
 • Quy trình trả lại vốn? (Bao gồm thời gian trả, lãi suất nếu trả theo đợt, trả bằng tiền mặt hay bằng chuyển khoản, có tính VAT không?)
 • Quy định về sang nhượng cổ phần
 • Có được sang nhượng cho người ngoài không?
 • Nếu sang nhượng thì cần có sự đồng ý của ban cổ đông không hay là có thể tùy xử lý với phần trăm cổ phần của mình?
 • Thỏa thuận về phát triển và bán thương hiệu. Nếu thương hiệu phát triển đến mức có thể bán thương hiệu thì sẽ thực hiện việc chuyển nhượng như thế nào? Ai sẽ là người có quyền quyết định?
 • Thời hạn hợp đồng hợp đồng hợp tác mở khu vui chơi giải trí  có hiệu lực trong bao lâu?
Khi bắt đầu kinh doanh bạn sẽ không thể nào biết trước được công việc kinh doanh của mình có thuận lợi và đem lại kết quả hay không, Do đó, để tránh được những sai sót và phát sinh trong quá trình hợp tác bạn cần đưa ra bản hợp đồng rõ ràng, có thời hạn thời gian và việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh cafe.
5. Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh khu vui chơi  khu vui chơi
Lưu ý: Hợp đồng dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, việc soạn thảo Hợp đồng hợp tác Kinh doanh khu vui chơi giải trí trong từng trường hợp cần có sự tư vấn, hỗ trợ của Luật sư để hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn pháp lý.
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH KHU VUI CHƠI  KHU VUI CHƠI
Số: ……./2019/HDHTKD 
Căn cứ Bộ Luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;
Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên,
 
Vào ngày….tháng… năm…….., chúng tôi gồm có
 
 1. CÔNG TY……………………………………(Sau đây gọi tắt là Bên A)
Địa chỉ trụ sở chính:…………………
Mã số thuế:…………………………..
Người đại diện theo pháp luật:……………………..Chức vụ:……………
Điện thoại:……………………..Email:…………………..
Fax:……………………………..Website:……………………..
 
Và:
 
 1. CÔNG TY………………………………………(Sau đây gọi tắt là Bên B)
Địa chỉ trụ sở chính:…………………
Mã số thuế:…………………………..
Người đại diện theo pháp luật:……………………..Chức vụ:……………
Điện thoại:……………………..Email:…………………..
Fax:……………………………..Website:……………………..
 
Sau khi thỏa thuận, các Bên thống nhất ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà hàng với các điều khoản như sau:
 
Điều 2: Mục tiêu và phạm vi hợp tác kinh doanh
 • Mục tiêu: Bên A và Bên B hợp tác kinh doanh để xây dựng và phát triển chuỗi khu vui chơi  cafe mang tên “XYZ" hiện đang thuộc sở hữu của Bên B.
 • Phạm vi: Trong khoản thời gian từ năm……đến năm……, Bên A và Bên B cùng xây dựng phương án, chiến lượng phát triển và thực hiện điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh của chuỗi cafe XYZ tại Hà Nội, bao gồm các khu vui chơi  cafe tại các địa điểm sau:
 • Khu vui chơi   XYZ số 1 tại:…………………….
 • Khu vui chơi  XYZ số 2 tại:…………………….
 • Khu vui chơi  XYZ số 3 tại:…………………….. 
Điều 3: Thời gian hợp tác kinh doanh.
Thời hạn hợp tác là …….(.....) năm bắt đầu kể từ ngày….. tháng …… năm ………đến hết ngày….. tháng ……..năm ………. Thời hạn trên có thể được kéo dài theo sự thoả thuận của hai bên.
 
Điều 4: Góp vốn và phân chia kết quả kinh doanh
3.1. Góp vốn
3.1.1. Bên A góp vốn bằng tiền, tổng số vốn góp của Bên A là:………….VNĐ (……..). Số vốn góp của Bên A sẽ được đầu tư vào chuỗi cafe ZYZ theo tiến độ như sau:
……………………………………………………………………………..
3.1.2. Bên B góp vốn bằng: .................... tương đương với số tiền là: .................... VNĐ (Bằng chữ: ....................)
3.2. Phân chia kết quả kinh doanh
3.2.1. Chi phí cho hoạt động sản xuất, kinh doanh bao gồm:
 • Chi phí thiết kế nội thất khu vui chơi  cafe;
 • Chi phí mua nguyên liệu pha chế đồ uống, chế biến đồ ăn nhẹ tại khu vui chơi  cafe;
 • Chi phí thuê nhân viên;
 • Chi phí điện, nước, internet;
 • Chi phí quảng cáo
 • Khấu hao tài sản:
 • Chi phí khác.
3.2.2. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận sẽ được chia theo tỷ lệ:
 • Bên A được hưởng ………%, Bên B được hưởng ………% trên tổng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước.
 • Thời điểm chia lợi nhuận vào ngày cuối cùng của năm tài chính. Năm tài chính được tính bắt đầu kể từ ngày: ……………………………………………..
 
Điều 4: Các nguyên tắc tài chính
Hai bên phải tuân thủ các nguyên tắc tài chính kế toán theo qui định của pháp luật về kế toán của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Mọi khoản thu chi cho hoạt động kinh doanh đều phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, xác thực.
 
 
Điều 5: Ban điều hành hoạt động kinh doanh
Ban điều hành hoạt động kinh doanh do Bên A quyết định bổ nhiệm từ nhân sự của Bên A và nhân sự của Bên B tùy từng thời điểm. Trong 06 tháng đầu tiên, Ban điều hành hoạt động kinh doanh bao gồm:
 
 1. Ông:………………………….Chức danh:………………………………
Ngày sinh:……………….Dân tộc:…………….Quốc tịch:……………..
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………cấp ngày…………..tại………………
Địa chỉ thường trú:………………………….
Nơi ở hiện tại:……………………………….
Điện thoại:………………Email:…………….
 
 1. Ông:………………………….Chức danh:………………………………
Ngày sinh:……………….Dân tộc:…………….Quốc tịch:……………..
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………cấp ngày…………..tại………………
Địa chỉ thường trú:………………………….
Nơi ở hiện tại:……………………………….
Điện thoại:………………Email:…………….
 
 1. Ông:………………………….Chức danh:………………………………
Ngày sinh:……………….Dân tộc:…………….Quốc tịch:……………..
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………cấp ngày…………..tại………………
Địa chỉ thường trú:………………………….
Nơi ở hiện tại:……………………………….
Điện thoại:………………Email:…………….
 
Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên A
 • Góp vốn đầu tư theo quy định tại Hợp đồng này;
 • Quyết định chiến lược kinh doanh;
 • Đào tạo đội ngũ nhân viên về kỹ năng, kinh nghiệm quản lý, điều hành chuỗi cafe;
 • Kiểm soát thu chi và quá trình kinh doanh của chuỗi cafe;
 • Được hưởng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh như quy định tại Điều 3 Hợp đồng này.
Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Bên B
 • Kiểm soát chất lượng đồ uống, món ăn nhẹ; xây dựng, bổ sung menu sao cho phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của khách hàng từng thời điểm;
 • Quản lý, đào tạo nhân viên pha chế đảm bảo phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí pha chế;
 • Hạch toán toàn bộ thu chi của quá trình kinh doanh theo đúng các quy định của pháp luật về tài chính kế toán của Việt Nam.
 • Có trách nhiệm kê khai, nộp đầy đủ thuế và các nghĩa vụ khác với Nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước ngành và địa phương, cơ quan thuế.
 • Được phân chia lợi nhuận như đã quy định tại Điều 3 Hợp đồng này.
Điều 8. Điều khoản chung
8.1. Hợp đồng này được hiểu và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
8.2. Hai bên cam kết thực hiện tất cả những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng.  Bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia (trừ trong trường hợp bất khả kháng) thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra và chịu phạt vi phạm hợp đồng bằng .....% tổng giá trị hợp đồng.
Trong quá trình  thực hiện hợp đồng nếu bên nào gặp khó khăn trở ngại thì phải thông báo bằng văn bản  cho bên kia trong vòng 1 (một) tháng kể từ ngày gặp khó khăn trở ngại.
8.3. Các bên có trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện công việc. Đảm bảo bí mật mọi thông tin liên quan tới quá trình kinh doanh.
Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản và có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của cả hai Bên. Các phụ lục là phần không tách rời của hợp đồng.
8.4 Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu hoà giải không thành việc tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền. 
Điều 9. Hiệu lực Hợp đồng
9.1. Hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn hợp đồng theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng này hoặc các trường hợp khác theo qui định của pháp luật.
Khi kết thúc Hợp đồng, hai bên sẽ làm biên bản thanh lý hợp đồng.
9.2. Hợp đồng được lập thành.....(.....) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ.....(.....) bản, Bên B giữ.....(.....) bản để thực hiện.
ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Link tải mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh tại đây
Cho dù bạn hợp tác Kinh doanh khu vui chơi giải trí hay bất cứ một ngành hàng nào khác thì điều quan trọng chính là sự rõ ràng, rành mạch trong quá trình kinh doanh của mình. Bài viết trên đã chia sẻ đến bạn những hình thức hợp tác mở khu vui chơi giải trí , cũng như quyền và nghĩa vụ đôi bên trong quá trình hợp tác. 
Hy vọng rằng những chia sẻ hữu ích trên sẽ giúp ích cho bạn ít nhiều trong quá trình tìm hiểu. Chúc bạn thành công trong công việc kinh doanh của mình.
 

Bài viết liên quan: