Chị Huyền Phú Thọ Đối tác tư vấn đầu tư khu vui chơi giải trí 04.07.2024

Chị Huyền Phú Thọ Đối tác tư vấn đầu tư khu vui chơi giải trí 04.07.2024

Sinh ngày:21.01.1991

Người phụ trách tư vấn: Nguyễn Lâm Hoàng

Gói thiết kế khách hàng lựa trọn: ENTERPRISE - TTTM

Layout quy hoạch tổ chức khu vui chơi giải trí với trên hiện trạng mặt bằng 2 tầng.