Binh thư yếu lược Cách nhận biết quân sỹ phạm tội chém !

Con người lấy tâm định lời LẤY lời để ban bố lệnh!


Quân pháp nghiêm minh : Nghe trống mà không tiến, nghe chiêng mà không dừng, thấy đưa cờ lên mà không đứng, hạ cờ mà không nằm nấp
》 Đó là quân bội nghich.
Nghe gọi tên mà không đáp, được mời mà không tới, hoặc tới mà chễ nải, cử động sai quy luật
》 Đó là quân ngạo mạn.
Ban đêm kháo truyện gian rối, thường biếng nhác không hăng hái ,hiệu lệnh không rõ dàng, chủ tính sai lầm
》 Đó là quân lười biếng.
Thường nói lời oán vọng không đc thưởng thì oán giận,được chủ tướng dùng thì tỏ ra cứng đầu khó trị
》 Đó là quân ngang dọc
Tự xưng tên họ phẩm trức mà cười nói như là trên mình chẳng có ai, bị ngăn cấm vẫn không chừa
》 Đó là quân kiêu căng.
Giữ khí giới mà để cung nỏ đứt dây,kiếm kích thì lùi sụt,tên thiếu mũi và lông đuôi,cờ xí rách nát
=> Đó là quân lừa rối.
Nói lời rối chá,bày đặt việc quỷ thần,mượn truyện mộng mị phỉnh gạt lại sỹ
=> Đó là quân yêu nghiệt
Đến nơi nào mà gây gổ đánh nhau, hãm hiếp phụ nữ
=> Đó là quân gian tà
Miệng lưỡi sắc bén, hay bàn phải trái,deo oan giữa các lại sỹ khiến họ chẳng hòa hiệp
=> Đó là quân rèm pha
Trộm tiền của người để làm của mình,dành công lao của người khác thành công lao của mình
=> Đó là quân trộm cắp
Khi chủ tướng tụ họp mà đến gần trướng để nhìn nghe trộm
==> Đó là quân do thám
Khi nghe được mưu kế và hiệu lệnh của quân mình mà đánh tiếng ra ngoài để quân địch nghe được
=> Đó là quân bội phản
Khi được sử dụng mà câm miệng chẳng đáp,ngục đầu ủ dũ làm ra vẻ khó nhọc
=> Đó là quân hèn kém
Không giữ hàng ngũ tranh dành trước sau, nói năng ồn ào chẳng theo cấm lệnh
=> Đó là quân lộn sộn
Giả vờ bị thương hoặc viện cớ bệnh mà tránh việc khó nhọc,giả vờ cứu giúp kẻ bị thương để lẩn xa
=> Đó là quân rối trá
Giữ tiền của đến lúc ban thưởng lại ưu tiên người thân thuộc khiến cho ba quân hờn oán nhau
=> Đó là quân thối nát
Thấy giặc mà không sét, sét mà không biết rõ,giặc nhiều mà nói ít, giặc ít mà nói nhiều
=> Đó là quân lầm lạc
Tại trốn đồn trại chẳng phải lúc khao quân mà bày ra ăn uống rượu chè
=> Đó là quân phóng đãng


BINH THƯC YẾU LƯỢC VIẾT : TẤT CẢ ĐỀU PHẢI CHÉM!
 

Bài viết liên quan: